Konfidencialitātes politika

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. MB "Daiktu nami", juridiskās personas kods 303332530, adrese - Bagušių g. 7, Viļņa, (turpmāk - Kopiena) aizsargā un respektē savu klientu (turpmāk - Personas) privātumu un apņemas ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK ("Vispārīgā datu aizsardzības regula"), Lietuvas Republikas Likuma par personas datu tiesisko aizsardzību, kā arī citu personas datu aizsardzības jomā piemērojamo tiesību aktu noteikumus, apstrādājot personas datus.

2. Šī Privātuma politika ("Politika") ir sagatavota, lai indivīdi varētu uzzināt, kādus un kādiem nolūkiem Kopiena apstrādā viņu personas datus, kādas ir indivīda tiesības un to īstenošanas kārtība.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN PAMATOJUMS

3. Kopiena apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

3.1. slēgt un pildīt līgumus ar Privātpersonām;

3.2. veikt tiešo mārketingu;

3.3. pārvaldīt Sabiedrības saņemtos pieprasījumus;

3.4. citiem nolūkiem, kādos Kopienai ir tiesības apstrādāt Personu personas datus, ja Personas ir devušas savu piekrišanu vai ja Personas datu apstrāde ir nepieciešama Kopienas likumīgajām interesēm, vai ja Personas datu apstrāde Kopienai ir noteikta ar citiem tiesību aktiem.

4. Kopiena apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem iemesliem:

4.1;

4.2. līguma izpilde;

4.3. Kopienas likumīgās intereses.

UZŅĒMUMA APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI

5. Līgumu noslēgšanai un izpildei - vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, adrese, piegādes veids, iepirkšanās vēsture, maksājumu informācija (preces, cena, maksāšanas veids) un citi klientu personas dati, kuriem Sabiedrībai ir piekļuve, sniedzot pakalpojumus klientiem. Atteikšanās sniegt šādus datus padara līguma noslēgšanu un izpildi neiespējamu.

6. tiešā mārketinga nolūkos - personas vārds, uzvārds un e-pasta adrese. Šie personas dati tiek apstrādāti tikai ar Personas piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos. Persona jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, paziņojot par to šādiem kontaktiem: info@daiktunamai.lt . Personas atteikums dot piekrišanu savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos neietekmē līgumu slēgšanu un izpildi.

7. Lai pārvaldītu Kopienas saņemtos pieprasījumus, personas, kas sazinās ar Kopienu, norāda savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pastu, adresi un citus datus.

8. Citi dati, kas tiek vākti, pamatojoties uz Fiziskās personas piekrišanu, un kas ir detalizēti definēti brīdī, kad tiek lūgta Fiziskās personas piekrišana.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

9. Kopiena nodrošina un apņemas ievērot šādus datu apstrādes pamatprincipus:

9.1. Personas dati tiek vākti iepriekš noteiktajiem un izklāstītajiem mērķiem;

9.2 Personas dati tiek apstrādāti precīzi un godprātīgi;

9.3. personas dati tiek apstrādāti tikai leģitīmās interesēs saskaņā ar šajā politikā un tiesību aktos noteikto kārtību;

9.4. Personas datus var atjaunināt;

9.5. personas datus glabā tik ilgi, cik to prasa norādītie apstrādes nolūki, bet ne ilgāk par Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajiem termiņiem, un pēc personas datu glabāšanas termiņa beigām tos iznīcina:

9.5.1. personas dati, kas tiek apstrādāti līgumu noslēgšanai un izpildei, tiek glabāti 10 (desmit) gadus no līgumattiecību izbeigšanas dienas;

9.5.2. tiešā mārketinga nolūkos izmantojamo personas datu glabāšanas termiņš ir no dienas, kad Fiziskā persona ir piekritusi savu datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, līdz šādas piekrišanas atsaukšanas dienai, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no šādas piekrišanas saņemšanas dienas. Pēc pieprasījuma pārtraukt personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos personas dati tiek dzēsti.

9.5.3. Citiem nolūkiem apstrādātos personas datus glabā līdz dienai, kad tiek atsaukta Fiziskās personas piekrišana personas datu apstrādei, vai līdz apstrāde ir nepieciešama Kopienas likumīgajām interesēm, vai ja Kopienai ir pienākums apstrādāt personas datus, ko nosaka citi tiesību akti.

9.6. Personas datus apstrādā tikai Kopienas darbinieki, kuriem ir piešķirtas tiesības to darīt;

9.7. Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla;

9.8. Kopiena, apstrādājot un uzglabājot personas datus, īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠĀM PERSONĀM.

10. Kopiena var sniegt personas datus:

10.1. uzņēmumiem, kas sniedz piegādes pakalpojumus;

10.2. citām trešajām personām, ja ir saņemta personas datu subjekta piekrišana katrā konkrētā šādas informācijas sniegšanas gadījumā;

10.3. datu apstrādātājiem (apakšuzņēmējiem), kas sniedz pakalpojumus Sabiedrībai (veic darbu) un apstrādā Personas datus Kopienas kā datu pārziņa vārdā;

10.4. citos gadījumos, ja tas nepieciešams, lai pienācīgi izpildītu piemērojamos tiesību aktus vai tiesas rīkojumu.

PERSONAS TIESĪBU IZMANTOŠANAS PROCEDŪRA

11. Personai ir šādas tiesības:

11.1. būt informētam par to, kas apstrādā viņa/viņas personas datus, kam tie tiek nodoti, kādiem nolūkiem tie tiek apstrādāti, kāds ir to glabāšanas termiņš;

11.2. pieprasīt, lai Kopiena izlabo neprecīzus datus, dzēš viņa/viņas personas datus vai pārsūta tos;

11.3. pieprasīt Kopienai pārtraukt Personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad šāda apstrāde ir obligāta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

11.4. ja viņš/viņa uzskata, ka Kopienas veiktā Personas datu apstrāde ir pārkāpusi viņa/viņas tiesības, iesniegt pieprasījumu par šāda pārkāpuma novēršanu.

12. Persona var izmantot savas tiesības, sazinoties ar Kopienu un iesniedzot attiecīgu pieprasījumu turpmāk norādītajos kontaktpunktos.

13. Personai ir arī tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā, ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības.
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14. Kopienai ir tiesības vienpusēji mainīt šajā politikā minēto personas datu apstrādi saskaņā ar tiesību aktu prasībām. Kopiena apņemas informēt personas par izmaiņām personas datu apstrādes principos Kopienas tīmekļa vietnē vai izmantojot citus Kopienas izvēlētus līdzekļus, pirms šādas izmaiņas stājas spēkā.

COOKIES

Sīkfaili ir nelieli faili, kas tiek nosūtīti uz lietotāja tīmekļa pārlūkprogrammu un ievietoti pārlūkprogrammu datoros vai citās ierīcēs, kad lietotājs pirmo reizi apmeklē tīmekļa vietni. Sīkfaili tiek izmantoti tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu lietotājam pēc iespējas labāku tīmekļa vietnes izmantošanu, identificējot lietotāja datoru un atvieglojot piekļuvi tīmekļa vietnei vai tajā iekļautajai informācijai, tādējādi padarot tīmekļa vietnes saturu pēc iespējas ērtāku lietotājam.

SĪKFAILI TIEK IZMANTOTI ŠĀDIEM MĒRĶIEM:

- Lai nodrošinātu tīmekļa vietnes netraucētu lietošanu un darbību un atvieglotu pārlūkošanas procesu.

- Identificēt lietotāju, kurš ir apmeklējis tīmekļa vietni, un saglabāt informāciju par iepirkumu grozā ievietotajām precēm vai pakalpojumiem un pirkuma laikā ievadītajiem datiem, lai nākamajā pirkuma reizē lietotājam nevajadzētu atkārtoti ievadīt savus datus (ja viņš veic pirkumu, izmantojot to pašu datoru vai citu ierīci kā pirmajā reizē).

- Lai uzraudzītu lietotāja tīmekļa vietnes apmeklējuma ilgumu un biežumu un vāktu statistisko informāciju, lai labāk izprastu lietotāja pārlūkošanas paradumus tīmekļa vietnē un mērķtiecīga mārketinga nolūkos.
.

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ir nepieciešamas šīs tīmekļa vietnes pareizai darbībai un tiek saglabātas jūsu ierīcē. Konfidencialitātes politika

Ienākt

Megamenu

Jūsu grozs

Jūsu grozā vairs nav nevienas preces