Pirkšanas noteikumi un nosacījumi

Piegādes nosacījumi

1. Vispārīgi noteikumi.

1.1. Šie Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību saistībā ar Pircēja veikto Preču iegādi e-veikalā.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā normatīvo aktu prasības. Pircējs tiek informēts e-veikala tīmekļa vietnē. Ja Pircējs iepērkas e-veikalā, piemēro Noteikumus, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.3 Tiesības veikt pirkumus e-veikalā ir:

1.3.1. rīcībspējīgas fiziskas personas, t. i., personas, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas lēmumu;

1.3.2. nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem - tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien viņi nav pašnodrošināti ienākumu ziņā;

1.3.3. juridiskās personas;

1.3.4. visu iepriekš minēto pilnvarotie pārstāvji.

1.4. Pieņemot Noteikumus, Pārdevējs arī garantē, ka saskaņā ar Noteikumu 1.3. punktu Pircējam ir tiesības iegādāties Preces e-veikalā.

1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izveidojis iepirkumu grozu e-veikalā, norādījis piegādes adresi, izvēlējies maksājuma veidu un iepazinies ar Pārdevēja noteikumiem, nospiež pogu "Apstiprināt pasūtījumu" (skatīt 5. punktu "Preču pasūtīšana, cenas, maksāšanas kārtība, noteikumi").

1.6. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums tiek saglabāts e-veikalā.

2. Personas datu aizsardzība.

2.1 Pircējs var:

2.1.1. reģistrējoties šajā e-veikalā - ievadot reģistrācijas laikā pieprasītos datus;

2.1.2. bez reģistrācijas šajā e-veikalā.

2.2. Pasūtot preces Noteikumu 2.1. punktā noteiktajā kārtībā, Pircējs attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos norāda Pircēja personas datus, kas nepieciešami pasūtījuma pienācīgai izpildei, piemēram: vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

2.3. Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, Pircējs piekrīt 2.2. punktā minēto Pircēja personas datu apstrādei preču un pakalpojumu pārdošanas e-veikalā, Pārdevēja biznesa analīzes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.4. Piekrītot Pircēja personas datu apstrādei preču un pakalpojumu pārdošanai Pārdevēja e-veikalā, Pircējs piekrīt arī informatīvo ziņojumu nosūtīšanai uz Pircēja norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru pasūtījuma izpildes nolūkā.

2.5. Pircējs apņemas aizsargāt un nevienam neizpaust pieteikšanās datus, reģistrējoties e-veikalā un pasūtot preces.

3. Pircēja tiesības un pienākumi.

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā saskaņā ar šajos Noteikumos un nosacījumos un citās e-veikala informācijas sadaļās noteikto kārtību.

3.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pirkuma līguma ar e-veikalu, rakstiski (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci un pasūtījuma numuru) paziņojot par to Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem no līguma nevar atkāpties (piem, higiēnas preču, piemēram, gultas veļas, pārdošanas līguma gadījumā; skatīt informāciju Patērētāju centra tīmekļa vietnē http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, "Nepārtikas preču atgriešanas un apmaiņas specifika", 18. punkts).

3.3.

Noteikumu 3.2. punktu, Pircējs var izmantot 3.2. punktā paredzētās tiesības tikai tad, ja preces nav bojātas vai būtiski izmainīts to izskats un tās nav izmantotas.

3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām nolīgto cenu.

3.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

3.6. Pircējs apņemas nenodot savu pieteikšanās informāciju trešajām personām. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam/viņai nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādīto saziņas veidu.

3.7. Izmantojot e-veikalu, Pircējs piekrīt šiem Pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.

4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt visus apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus.

4.2. Ja Pircējs mēģina graut Pārdevēja e-veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi e-veikalam vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.

4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz Pircējam piederošo personisko informāciju, kas norādīta e-veikala reģistrācijas formā.

4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

5. Pasūtīšana, cenas, maksāšanas kārtība, noteikumi.

5.1 Pircējs var veikt pirkumus Interneta veikalā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

5.2. Līgums stājas spēkā no brīža, kad Pircējs noklikšķina uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu", un pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs apstiprina pasūtījumu, nosūtot apstiprinājuma e-pastu uz Pircēja e-pasta adresi.

5.3 Preču cenas e-veikalā un pasūtījumā ir norādītas eiro.

5.4. Pircējs par precēm norēķinās vienā no šādiem veidiem:

5.4.1. e-bankas maksājums - priekšapmaksa, izmantojot Pircēja izmantoto e-bankas sistēmu. Lai izmantotu šo maksāšanas veidu, Pircējam ir jānoslēdz e-bankas līgums ar paša izvēlētu banku. Pircējs pārskaita naudu uz e-veikala norēķinu kontu. Par datu drošību šajā gadījumā ir atbildīga attiecīgā banka, jo visi naudas darījumi notiek bankas e-bankas sistēmā.

5.4.2. Maksājums ar bankas pārskaitījumu - tas ir priekšapmaksa, kad Pircējs pārskaita naudu uz e-veikala bankas kontu.

5.5. Pircējs apņemas nekavējoties samaksāt par Precēm. Tikai tad, kad ir saņemts maksājums par Precēm, tiek sākta Preču sūtījuma veidošana un sākas piegādes termiņš.

6. Preču piegāde.

6.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu Preču piegādes vietu vai vēlamo pasta nodaļu, izvēloties piegādes pakalpojumu pasūtījuma brīdī.

6.2. Pircējs apņemas pats saņemt preces. Gadījumā, ja Pircējs nevar pats saņemt preces un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, Pircējs nav tiesīgs celt pretenzijas pret Pārdevēju par preču piegādi nepareizai personai.

6.3 Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers).

6.4. Pārdevējs piegādā Preces Pircējam saskaņā ar Preču aprakstos norādītajiem nosacījumiem. Šie termiņi ir provizoriski un netiek piemēroti gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Pircējs arī piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju, lai vienotos par piegādes noteikumiem.

6.5. Visos gadījumos Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja Preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

6.6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir preces, kas nav pasūtītas, vai nepareizs preču daudzums, vai ja sūtījums nav pilnīgs.

6.7. Visos gadījumos, kad Pircējs piegādes brīdī pamana iepakojuma bojājumus, Pircējs par šiem bojājumiem izdara atzīmi vai atsevišķi ziņo kurjera iesniegtajā pavadzīmē. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja tas netiek izdarīts, Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret Pircēju par jebkādiem preču bojājumiem saistībā ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav atzīmējis kurjera pavadzīmē.

7. Preču kvalitāte, garantijas.

7.1. Ziņas par katru e-veikalā pārdodamo preci vispārīgi izklāsta preces aprakstā, kas pievienots katrai precei.

7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-veikalā norādītā preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.

7.3. Pārdevējs noteiktiem preču veidiem uz noteiktu laiku piešķir kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šo preču aprakstos.

7.4. Ja Pārdevējs nenodrošina kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

8. Atgriešana un apmaiņa.

8.1. skatīt informāciju Patērētāju centra tīmekļa vietnē http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, "Nepārtikas preču atgriešanas un apmaiņas noteikumi", 18. punkts). Visos gadījumos naudu par atgrieztajām precēm pārskaita tikai uz maksātāja bankas kontu.

8.2. Lai atgrieztu preci(-es) saskaņā ar Noteikumu un nosacījumu 8.1. punktu, Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad prece piegādāta Pircējam, informējot par to Pārdevēju ar saziņas līdzekli, kas norādīts kontaktinformācijas sadaļā, norādot atgrieztās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu.

8.3. Pircējam, atgriežot Preces, jāievēro šādi nosacījumi:

8.3.1. atgrieztajām precēm jābūt oriģinālajā iepakojumā un labā stāvoklī;

8.3.2. Pircējs nedrīkst sabojāt preces;

8.3.3. precēm jābūt nelietotām un labā stāvoklī (neskartām etiķetēm, neskartu aizsargplēvi utt.) (šis punkts neattiecas uz zemas kvalitātes preču atgriešanu);

8.3.4. atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tās saņēma Pircējs;

8.3.5. atgriežot Preci, Pircējam jāuzrāda pirkuma dokuments.

8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja Preču atgriešanu, ja Pircējs neievēro 8.3. punktā noteikto Preču atgriešanas kārtību.

8.5. Nepareizas Preces un/vai bojātas Preces atgriešanas gadījumā Pārdevējs apņemas pieņemt šādu Preci atpakaļ un aizstāt to ar līdzīgu atbilstošu Preci.

8.6. Ja Pārdevējam nav piemērotu preču, kuras varētu aizstāt ar citām, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, izņemot piegādes maksu.

9. Pircēja un Pārdevēja atbildība.

9.1 Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešu zaudējumu atlīdzību.

9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo e-veikalu.

9.3 Pēc reģistrēšanās Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja e-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, pieslēdzoties e-veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

9.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, neraugoties uz Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja pienākumiem, pat ja Pircējam tika dota iespēja to darīt.

9.5. Ja Pārdevēja e-veikals satur saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu e-vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās iekļauto informāciju vai tajās veiktajām darbībām un neuztur, nekontrolē un nepārstāv šādus uzņēmumus un personas.

9.6. Zaudējumu gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

10. Mārketings un informācija.

10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem e-veikalā var ierosināt dažādas akcijas.

10.2. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt akcijas noteikumus un nosacījumus, kā arī atcelt akcijas. Jebkuras izmaiņas vai akcijas noteikumu un nosacījumu atcelšana ir spēkā tikai uz nākotni, t. i., no to izpildes brīža.

10.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītajiem saziņas līdzekļiem.

10.4. Visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta uz Pārdevēja e-veikala sadaļā "Kontakti" norādītajiem tālruņa numuriem un e-pasta adresēm.

10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus interneta pieslēguma, e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu traucējumu dēļ.

11. Nobeiguma noteikumi.

11.1 Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi un nosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem.

11.2 Visas domstarpības, kas rodas šo Noteikumu un nosacījumu izpildes gaitā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdus izšķir saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

Maksājuma noteikumi

JŪS VARAT IZVĒLĒTIES ŠĀDUS MAKSĀJUMU VEIDUS:

1. metode - bankas pārskaitījums. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas uz jūsu e-pasta adresi tiek nosūtīts priekšrēķins. Kad esat saņēmis rēķinu ar bankas rekvizītiem, maksājumu var veikt ar bankas pārskaitījumu.

2. metode - maksājiet, izmantojot e-banku vai Paysera maksājumu sistēmu. Ja izvēlēsieties šo maksāšanas veidu, jūs tiksiet novirzīts uz Paysera.lt sistēmu, kur varat droši veikt maksājumu. Jums tikai jāizvēlas, kurā bankā veiksiet maksājumu, un šajā gadījumā jums nebūs pašiem jāaizpilda maksājuma veidlapa atbilstoši jūsu norādītajai informācijai, tā tiks aizpildīta automātiski.

3. metode - PayPal maksājumu sistēma. Pēc apmaksas mēs jūs nosūtīsim uz PayPal maksājumu sistēmu. PayPal var maksāt arī ar VISA, MasterCard un Maestro kredītkartēm.

Preces tiek nosūtītas tikai pēc rēķina apmaksas.


Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ir nepieciešamas šīs tīmekļa vietnes pareizai darbībai un tiek saglabātas jūsu ierīcē. Konfidencialitātes politika

Ienākt

Megamenu

Jūsu grozs

Jūsu grozā vairs nav nevienas preces